OPTOCHT REGLEMENT (uitg.2022)
Aan de optocht kan worden deelgenomen in de volgende categorieën:

a)   Grote carnavalswagens:lang: min. 6 m., max.  ca. 16 m., excl. dissel en trekker; breed:  max. 3 m.,vaste hoogte: max 4 m.

b)   Kleine carnavalswagens: lang:  max. 6 m., breed: max. 3 m.,vaste hoogte: max 4 m.

c)  Grote loopgroepen: 10 personen of meer

d)  Kleine loopgroepen: van 3 tot 9 personen

e)  Eenlingen en duo’s

f)   Ere-groepen: prinsenwagens,  RvE , prinsengardes, dansmarietjes,  etc.
           deze groepen/wagens die als zodanig herkenbaar zijn, hebben geen recht op prijzen en/of startgeld

g)  Reclame:rijdend in de optocht,  personen die op ludieke wijze reclame maken;

voor de categoriën a) en b) geldt dat:

verhogingen ten alle tijden flexibel zullen moeten zijn, zodat men daar waar nodig beneden de 4 m. kan zakken; dit geldt ook voor personen op de wagens.

trekkende voertuigen die geen deel uitmaken van de wagenvoorstelling en die zichtbaar zijn voorzien van reclameteksten en/of bedrijfsnamen zullen worden beschouwd als reclame in de optocht; hiervoor kunt u een nota verwachten van € 80,--
algemeen geldt dat

zichtbaar alcoholgebruik tijdens de opstelling en tijdens de optocht minimaal zal worden bestraft door puntenaftrek door de jury en kan leiden tot verwijdering uit de optocht.

Alcoholgebruik door de chauffeurs is ten strengste verboden en zal ook direct tot verwijdering uit de optocht leiden.

Als er op welke manier dan ook reclame wordt gereden in de optocht zal dit als reclamevoertuig worden aangemerkt en dan ook als zodanig in rekening worden gebracht.

voertuigen, uitsluitend bedoeld voor het verplaatsen van personen en/of drank, zoals, ski-hutten, drinkketen, etc. niet worden toegelaten

voertuigen waarvoor normaal de verzekeringsplicht van kracht is, voor de optocht extra verzekerd dienen te zijn

het voor ieders eigen verantwoording is een verzekering af te sluiten en dat de vereniging “De Grenskeerlkes” nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan derden.

het voor iedere wagen verplicht is een brandblusser en verbandtrommel gebruiksklaar binnen handbereik te hebben.
chauffeurs van trekkende voertuigen in het bezit moeten zijn van een geldig rijbewijs.
ALGEMENE RICHTLIJNEN (uitg.2020)

1  Als u deelneemt aan de carnavalsoptocht doe dan uw uiterste best om dit met een goed afgewerkt geheel te doen, zodat de vele toeschouwers met volle teugen kunnen genieten.

2)  Het is verboden om vuurwerk af te steken en/of alarmpistolen en losse flodders te gebruiken

3)  Men dient geen misbruik te maken van alcoholische dranken;  beperk het gebruik hiervan zo veel
mogelijk . Bij misbruik wordt u uit de optocht verwijderd.

4)  In verband met de milieu wetgeving is het niet toegestaan de geluidsnorm van 90 dB, gemeten op een  afstand  van  20  meter  bij  een  snelheid  van  5-7  km/uur,  te  overtreden.  De  GKV  ‘De
Grenskeerlkes’ draagt verantwoording wanneer deze norm word overschreden; de in overtreding zijnde deelnemer(s) zal (zullen) ten allen tijde aansprakelijk worden gesteld. Er wordt mede door de optochtcommissie gemeten!

5)  Aanstootgevende voorstellingen, alsmede uitbeeldingen van en toespelingen op racisme, terrorisme en geweld worden niet toegelaten.

6)  Pornagrafische voorstellingen en/of teksten worden niet toegelaten; evt. ‘afplakken’ is niet voldoende; e.e.a. ter beoordeling van de optochtcommissie.

7)  Deelnemers dienen aan beide zijden van de wagen, c.q. loopgroep duidelijk het startnummer te dragen.

8)  Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en leden van de optochtcommissie dienen stipt te
worden opgevolgd.

9)  Deelnemers kunnen wegens wangedrag door politie, verkeersregelaars of leden van de optochtcommissie uit de optocht worden verwijderd, dit zonder uitbetaling van start en of prijzengeld.

10)  De optocht/keuringscommissie bepaalt of een wagen of groep al dan niet wordt toegelaten tot de optocht.

11)  Bij het afhalen van een evt. gewonnen prijs dienen beide startnummers te worden ingeleverd.

12)  De startnummers worden enkele dagen voor de optocht de deelnemers toegezonden of op de bouwlocatie afgegeven

13)  Deelnemers die niet de gehele route meedoen, hebben geen recht op prijzengeld en/of startgeld.

14)  Alle start- en prijzengelden worden per bank/giro overgemaakt. Vergeet derhalve niet uw bank- of gironummer met naam op het deelnameformulier te vermelden.

15)  Door het inleveren van het deelnameformulier geeft u aan akkoord te gaan met het reglement
en/of de algemene richtlijnen.

16)  In alle gevallen waarin dit reglement of de algemene richtlijnen niet voorzien, beslist de optochtcommissie.

17)  Er kan door de politie een blaastest worden afgenomen bij de chauffeurs. U dient ten aller tijden mee te werken aan deze blaastest. Bij weigering of constatering van alcoholgebruik zijn de wettelijke consequenties voor u zelf en wordt u direct uit de optocht verwijderd zonder uitbetaling
van startgelden en/of eventueel gewonnen prijzen.

18) Het is verboden om confetti en/of flyers van de wagens of vanuit de loopgroepen te verstrooien over straat.
Dit is besloten door de gemeente Enschede.
Bij constatering zullen de schoonmaak kosten worden verhaald op de partij die de confetti en/of flyersheeft uitgestrooid.
Hierop zal worden toegezien door de optocht commissie, de jury en eventueel andere medewerkers van de optocht.

19) Het is uit veiligheids overwegingen ten strengste verboden om in de voorstelling uitingen te doen waarbij open vuur danwel  zogenaamde "vlammenwerpers" worden gebruikt.

20) Het is verplicht om de trekkers rondom te beveiligen.

21) Het is verplicht bij gebruik van een trekker (vrachtwagen) een beveiliger per wiel te hebben.

22) De chauffeur is ten allertijden verantwoordelijk voor het geheel welke hij/zij berstuurd.
JURY:

De deelnemers worden door een neutrale jury beoordeeld, één keer tijdens het opstellen en twee keer tijdens de optocht.De jury beoordeelt o.m. de volgende punten:

a.  de humor voor en tijdens de optocht

b.  het carnavaleske, de actualiteit en originaliteit

c.  de compositie van het geheel

d.  de muzikaliteit van het geheel

e.  de algehele verzorging

f.  de regie, opstelling en spelen van de deelnemers

g.  het bewaren van het onderlinge verband, speciaal van groepen.
Voor nadere informatie:

Secretariaat:  Ragnulfa Spijk,
Schipholtstraat 89, 7534 CT Glanerbrug,  tel. 06-54934344

Optochtcommissie: Ronald Beute, Utrechtlaan 20, 7543 BP Enschede, mob. 06-15088021; optocht@degrenskeerlkes.nl

Hoofdsponsors


INFO
Postadres
Secretariaat
GKV  De Grenskeerlkes
Schipholtstraat 89,
7534 CT Glanerbrug

tel:
0654934344

email:
secretaris@degrenskeerlkes.nl
   
website:
https://degrenskeerlkes.nl


instagram


flickr


contact


facebook